Statusi
 • Dobrodošli!

  Na naši šoli si mladim prizadevamo ponuditi kakovostno izobraževanje in jih vzgojiti v odgovorne, samostojne osebnosti, ki bodo motivirane za sprejemanje novih znanj in izzivov. Trudimo se ustvarjati delovno, a hkrati sproščeno vzdušje. Preberi več
 • Zakaj je vpis na Gimnazijo Moste dobra odločitev?

  Juhej! Tu je novo, prav posebno spletno mesto za bodoče dijake, ki se nam bodo pridružili v naslednjem šolskem letu.

  Moste. Več kot gimnazija!
  Preberi več
 • Stoletnica

  Na Gimnaziji Moste smo 22. septembra 2014 s slovesno prireditvijo počastili 100-letnico stavbe.

  Preberi več
 • Matura 2016

  Na letošnji maturi so kandidati desegli skoraj 87 % uspeh. Štirje kandidati so dosegli 24 točk in več.

  Čestitamo!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Načini prilagajanja šolskih obveznosti v skladu s pravilnikom

Na Gimnaziji Moste lahko dijaki, ki se poleg šolskih obveznosti redno ukvarjajo tudi s športom oz. so dejavni na umetniškem področju, zaprosijo za status športnika / umetnika.

1. STATUS DIJAKA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE:

Dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih – podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje in o izobraževalnem programu po katerem se vzporedno izobražuje.

102. STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA / status športnika – A

Dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti – potrdilo OKS.

3. STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA / status športnika – B

Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez – potrdilo kluba in panožne športne zveze.

slikar

4. STATUS DIJAKA TEKMOVALCA  

 • Dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave - podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna priznanja o znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave.
 • Dijak, ki zastopa šolo na športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah ter se pripravlja na tekmovanja v znanju. 

Dijaki za pridobitev statusa izpolnijo spodaj priloženo vlogo in jo oddajo razrednikom.

Prenos: pdfvloga_za_status.pdf

A Status

S statusom dijaka vrhunskega športnika se dijaku podeljuje naslednje posebne pravice in obveznosti v vzgojno – izobraževalnem procesu:

 1. Dijak lahko opravičeno izostane od pouka v primeru priprav in tekmovanj.
 2. Učne obveznosti dijak – vrhunski športnik izpolnjuje na podlagi osebnega izobraževalnega načrta.
 3. Učne obveznosti, ki jih dijak – vrhunski športnik ne opravi v zakonsko določenih rokih zaradi daljše odsotnosti in je posledica mednarodnih tekmovanj oz. drugih neodložljivih športnih obveznosti, opravlja naknadno, po dogovoru s posameznim profesorjem, razrednikom in vodstvom šole.
 4. Dijak se obvezuje, da bo zastopal Gimnazijo Moste na športnih tekmovanjih, ki se jih šola udeležuje.
 5. Dijaku se prizna izvenšolska obveznost 60 – ih ur.

B Status

S statusom dijaka perspektivnega športnika se dijaku podeljuje naslednje posebne pravice in obveznosti v vzgojno – izobraževalnem procesu:

 1. Dijak lahko opravičeno izostane od pouka v primeru priprav ali tekmovanj s predhodnim dogovorom z razrednikom.
 2. Pri ustnem ocenjevanju znanja ima dijak pravico, da se s posameznim profesorjem vnaprej dogovori za rok.
 3. Dijak se je dolžan udeležiti napovedanega pisnega preverjanja, le izjemoma (odsotnost zaradi priprav ali tekmovanj) se za spremembo roka dogovarja s profesorji.
 4. Dijak je dolžan vsaj teden dni pred učno konferenco izpolniti vse učne obveznosti, v nasprotnem primeru mu lahko status dijaka – perspektivnega športnika na predlog  razrednega učiteljskega zbora začasno »miruje«.
 5. Če ima dijak v času ocenjevalne konference negativno oceno pri dveh ali več predmetih, mu lahko na predlog razrednika, status perspektivnega športnika začasno »miruje«.
 6. Dijak se obvezuje, da bo zastopal Gimnazijo Moste na tekmovanjih, ki se jih šola udeležuje.
 7. Dijaku se prizna izvenšolska dejavnost 60 – ih ur.

Status dijaka tekmovalca

S statusom dijaka tekmovalca se dijaku podeljuje naslednje posebne pravice in obveznosti v vzgojno – izobraževalnem procesu:

 1. Dijak lahko opravičeno izostane v primeru nastopov ali vaj s predhodnim dogovorom z razrednikom.
 2. Pri ustnem ocenjevanju znanja ima dijak pravico, da se s posameznim profesorjem vnaprej dogovori za rok.
 3. Dijak se je dolžan udeležiti napovedanega pisnega preverjanja, le izjemoma (odsotnost zaradi vaj ali nastopov) se za spremembo roka dogovarja s profesorji.
 4. Dijak je dolžan vsaj teden dni pred učno konferenco izpolniti vse učne obveznosti, v nasprotnem primeru mu lahko status dijaka – umetnika na predlog  razrednega učiteljskega zbora začasno »miruje«.
 5. Če ima dijak v času ocenjevalne konference negativno oceno pri dveh ali več predmetih, mu lahko na predlog razrednika, status dijaka tekmovalca začasno »miruje«.
 6. Dijak se obvezuje, da bo nastopal na kulturnih prireditvah Gimnazije Moste.
 7. Dijaku se prizna izvenšolska dejavnost 60 – ih ur.

Dijaki in dijakinje s statusom si preberite tudi Pravilnik o dolžnostih  dijaka s prilagojenimi šolskimi obveznostmi na strani s pravilniki.


© 2014 Gimnazija Moste | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si